INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MEDYCZNE W DIAGNOSTYCE
I LECZENIU RAKA PŁUCA – VIRTUAL LUNG CANCER UNIT

24 marca 2022
Szkolenie zaawansowane |ONLINE

19 maja 2022
Szkolenie podstawowe | ONLINE

 Szanowni Państwo,

technologie XXI wieku umożliwiły interpersonalną komunikację na niespotykaną dotąd skalę. Wykorzystanie tych technologii w wielu dziedzinach wiedzy, gospodarki i nauk jest wręcz powszechne.

Dodatkowo pandemia COVID-19 dała dodatkowy impuls do intensyfikacji nowych rozwiązań technologicznych.

Polska Grupa Raka Płuca jako towarzystwo naukowe skupiające wszystkich zainteresowanych diagnostyką i leczeniem raka płuca oraz nowotworów obszaru klatki piersiowej w współpracy z firmami zewnętrznymi stworzyło interaktywną platformę umożliwiającą w czasie realnym wieloośrodkowe i wielospecjalistyczne konsultacje chorych.

Virtual Lung Cancer Unit umożliwia nie tylko przekaz werbalny ale również oferuje możliwość prezentacji badań diagnostycznych (bronchofiberoskopie, tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny etc) w formacje wysokiej rozdzielczości (HD).

Zapraszamy wszystkie zainteresowane ośrodki do udziału w spotkaniu, które w przyszłości mam szczerą nadzieję, Wirtualne Ośrodki Doskonałości przekształci w Ośrodki realne.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Patronat:

Harmonogram

24 marca 2022

Szkolenie zaawansowane

19 maja 2022

Szkolenie podstawowe

 Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med

Dariusz M. Kowalski

 

prof. dr hab. n. med

Tadeusz Orłowski

 

Sponsorzy

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW ONLINE „Innowacyjne Technologie Medyczne W Diagnostyce I Leczeniu Raka Płuca Virtual Lung Cancer Unit

 • 1 Postanowienia ogólne

Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Organizatorem warsztatów online Innowacyjne Technologie Medyczne W Diagnostyce I Leczeniu Raka Płuca Virtual Lung Cancer Unit, (dalej: „Warsztaty”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Administrator danych osobowych: Firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Uczestnik: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Warsztaty poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej, tj.: konferencje.90c.pl/vlcu/ lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Warsztatów.

Potwierdzenie udziału: Komunikat wysyłany przez Organizatora Warsztatów w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach oraz obowiązują wszystkich Uczestników bez wyjątku.

 • 2 Zasady uczestnictwa

 

 1. Warsztaty Innowacyjne Technologie Medyczne W Diagnostyce I Leczeniu Raka Płuca Virtual Lung Cancer Unitodbywa się wyłącznie w formule online, to jest w formie transmisji wydarzeń objętych programem Warsztatów na przewidzianej do tego stronie internetowej. Wykluczona jest obecność Uczestników w miejscu, z którego transmitowane są wydarzenia Warsztatów.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie internetowej Warsztatów lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Warsztatów.
 2. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Warsztatach drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
 3. Uczestnik w chwili zgłoszenia zobowiązany jest do posiadania ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Warsztatów.
 4. Zaproszenie wraz z linkiem i hasłem przesłane będzie do uczestnika min. 2 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.
 5. Uczestnik jest zobowiązany zachować dane do logowania wyłącznie dla siebie i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także nakłada obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem
 7. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc.
 10. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Warsztatami („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Warsztatów. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w Regulaminie.
 11. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. Urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
 2. Dostęp do konta poczty elektronicznej,
 3. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.
 1. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Warsztatów odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Warsztatach.
 2. Organizator Warsztatów odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
 2. niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika Warsztatów oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
 3. niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Warsztatach,
 4. wady sprzętu komputerowego Uczestnika,
 5. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika oraz parametry techniczne łącza internetowego wykorzystywanego przez Uczestnika,
 6. nieprawidłową obsługę strony internetowej przez Uczestnika,
 7. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Warsztatach niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
 • 3 Rezygnacja
 1. Rezygnację z udziału w Warsztatach można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na następujący adres: biuro@90consulting.pl
 2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
 3. Rezygnacja z udziału w Warsztatach zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez e-mail.
 • 4 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane
  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni
  od dnia zakończenia Warsztatów.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Administrator Państwa danych osobowych jest firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym.
 3. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  w postaci marketingu bezpośredniego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów warsztatowych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.
 5. Mają Państwo prawo:
 1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,
  do odwołania, przełożenia lub zmiany formuły Warsztatów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@90consulting.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Warsztaty online mają charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Warsztatach nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Warsztatach.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Warsztatów.

Kontakt

533-375-567

m.pielasa@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

535-770-087

j.jastrzebska@90consulting.pl