Poznań 1-2.04.2022

Hotel Mercure Poznań Centrum,
ul. Roosevelta 20

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa do współpracy i skupienia uwagi wokół tocznia rumieniowatego układowego. Wielowymiarowy charakter tej właśnie choroby układowej zainspirował nas do zorganizowania wielospecjalistycznego spotkania naukowego. Ogromny postęp ostatnich lat daje efekty w postaci nowych trendów w diagnostyce, leczeniu tocznia rumieniowatego układowego i jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla reumatologów, ale także dla wielu innych specjalistów na których wsparcie bardzo liczymy. Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i mamy nadzieję, że zaproponowany program naukowy będzie dla Państwa pomocny przede wszystkim w codziennej praktyce klinicznej. 

Do zobaczenia w Poznaniu, miejscu gdzie kreatywność i nowoczesność będzie naszą wizytówką również podczas Lupus&Autoimmunity Summit 2022!

prof. dr hab. n. med.
Piotr Leszczyński
dr n. med.
Katarzyna Pawlak-Buś

Komitet Naukowy

Piotr Leszczyński

prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Pawlak-Buś

dr n. med.

Wykładowcy

Katarzyna Fischer

dr n. med.

Ewa Haładyj

dr n. med.

Ilona Idasiak-Piechocka

dr hab. n. med.

Alicja Kalinowska

dr hab. n. med.

Grzegorz Kopeć

prof. dr hab. n. med.

Piotr Leszczyński

prof. dr hab. n. med.

Maria Majdan

prof. dr hab. n. med.

Marta Mosca

prof., MD, PhD (Pisa, Italy)

Marzena Olesińska

dr hab. n. med., prof. NIGRiR

Lidia Ostanek

dr n. med.

Katarzyna Pawlak-Buś

dr n. med.

Adam Reich

prof. dr hab. n. med.

Wiktor Schmidt

dr

Dariusz Sołdacki

dr n. med.

Piotr Trzonkowski

prof. dr hab. n. med.

Ewa Wender-Ożegowska

prof. dr hab. n. med.

Program

Piątek, 1.04.2022                       

12:30 – 13:40 Lunch

13:40 – 14:00 Otwarcie spotkania
– dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś, prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński     

Sesja I Współczesne cele w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego
Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

14:00 – 14:20 Toczeń rumieniowaty układowy w 2022 roku – State-of-the-Art
– wykład sponsorowany przez firmę 
prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński (Poznań)

14:20 – 14:40 Treat-to-target w toczniu rumieniowatym układowym
– wykład sponsorowany przez firmę 
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań)

14:40 – 15:00 Cele terapeutyczne w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego z zajęciem nerek
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan (Lublin)                    

15:00 – 15:20 Wartość kliniczna i diagnostyczna biopsji nerki u chorych z toczniem rumieniowatym układowym
dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka (Poznań)

15:20 – 15:30 Panel dyskusyjny

15:30 – 15:50 Przerwa kawowa / Przerwa reklamowa

Sesja II Wpływ mechanizmów patogenetycznych na diagnostykę i leczenie tocznia rumieniowatego układowego
Prowadzenie:
dr hab. n. med. Grzegorz Dworacki, prof. UM; prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski

15:50 – 16:10 Patogeneza tocznia rumieniowatego układowego w aspekcie współczesnych terapii immunomodulujących
– wykład sponsorowany przez firmę
dr n. med. Dariusz Sołdacki (Warszawa)

16:10 – 16:30 Terapia limfocytami T regulatorowymi w chorobach autoimmunologicznych z uwzględnieniem tocznia układowego rumieniowatego
prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski (Gdańsk)

16:30 – 16:50 Rola swoistych przeciwciał w diagnostyce i monitorowaniu tocznia rumieniowatego układowego
dr n. med. Katarzyna Fischer (Szczecin)

16:50 – 17:10 Ryzyko sercowo-naczyniowe w toczniu rumieniowatym układowym
dr n. med. Ewa Haładyj (Warszawa)

17:10 – 17:30 Przerwa kawowa / Przerwa reklamowa

Sesja III Kryteria klasyfikacyjne tocznia rumieniowatego układowego a praktyka kliniczna / Systemic Lupus Erythematosus Classification Criteria and Clinical Practice
Prowadzenie:
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś; prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

17:30 – 18:00 2019 EULAR/ACR Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus and clinical practice in 2022 year

prof. Marta Mosca MD, PhD (Pisa, Italy) – wykład w języku angielskim

18:00 – 18:10 Panel dyskusyjny

19:00 Kolacja

Sobota, 2.04.2022                 

Sesja IV Trudności kliniczne i diagnostyczne w prowadzeniu chorych z toczniem rumieniowatym układowym
Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan; dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

9:00 – 9:20 Neurolupus – obraz kliniczny i neuroradiologiczny
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska (Poznań)

9:20 – 9:40 Neuropsychiatryczna manifestacja tocznia układowego z perspektywy własnych doświadczeń
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań), dr Wiktor Schmidt (Poznań)

9:40 – 10:00 Pułapki diagnostyczne wczesnego rozpoznania tocznia rumieniowatego układowego
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan (Lublin)

10:00 – 10:20 Panel dyskusyjny

10:20 – 10:40 Przerwa kawowa / Przerwa reklamowa

Sesja V Dylematy leczenia tocznia rumieniowatego układowego
Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Adam Reich; prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

10:40 – 11:00 Leki antymalaryczne w terapii zaostrzeń skórnych tocznia rumieniowatego układowego
– wykład sponsorowany przez firmę
prof. dr hab. n. med. Adam Reich (Rzeszów)     

11:00 – 11:20 Restrykcyjne stosowanie glikokortykosteroidów w toczniu rumieniowatym układowym drogą do ograniczenia uszkodzeń narządowych
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań)

11:20 – 11:40 Miejsce terapii biologicznych i cząsteczek targetowych  w strategii leczenia tocznia rumieniowatego układowego. Anifrolumab nową opcją terapeutyczną.
– wykład sponsorowany przez firmę
prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński (Poznań)    

11:40 – 12:00 Panel dyskusyjny

Sesja VI Ciąża u pacjentek z toczniem rumieniowatym układowym – jak minimalizować ryzyko powikłań
Prowadzenie:
dr hab. n. med. Marzena Olesiński, prof. NIGRiR; dr n. med. Lidia Ostanek

12:00 – 12:20 Współczesne planowanie i prowadzenie ciąży u kobiet z toczniem rumieniowatym układowym
dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR (Warszawa)

12:20 – 12:40 Obecność przeciwciał antyfosfolipidowych w toczniu rumieniowatym układowym
dr n. med. Lidia Ostanek (Szczecin)

12:40 – 13:00 Powikłania w przebiegu ciąży u chorej z toczniem rumieniowatym układowym – czy możemy się przed nimi  uchronić
prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)

13:00 – 13:20 Panel dyskusyjny

13:20 – 13:40 Przerwa kawowa / Przerwa reklamowa                 

Sesja VII Tętnicze nadciśnienie płucne
Prowadzenie:
dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś; prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

13:40 – 14:00 Tętnicze nadciśnienie płucne w chorobach układowych tkanki łącznej ze szczególnym uwzględnieniem tocznia rumieniowatego układowego
– wykład sponsorowany przez firmę
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć (Kraków)

14:00 – 14:40 Panel dyskusyjny

14:40 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania  

15:00 – 16:00 Lunch            

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Sponsorzy

Regulamin

REGULAMIN Konferencji “Lupus and Autoimmunity Summit”

Poznań, 1-2.04.2022 r

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konferencji “Lupus and Autoimmunity Summit”,  która odbędzie się w dniu 1-2.04.2022 roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:
 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
 • na stronie internetowej Konferencji
 • lub na miejscu w dniu wydarzenia
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
 1. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
 2. Koszt przyjazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
 2. Uczestnik wyraża zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
 3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

 1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów,
  w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2022 r.

REGULAMIN Konferencji Online: “Lupus and Autoimmunity Summit” 1-2 kwietnia 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.konferencje.90c.pl/lupus/, zwanego dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.konferencje.90c.pl/lupus/

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

 • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
 • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

 

790-770-404

a.wozniak@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

533-324-797

a.rogowska@90consulting.pl