12-13 kwietnia 2024

Novotel Centrum Poznań
Pl. Andersa 1 | Poznań

Patronat Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz
Klinka Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji

12-13 kwietnia 2024

Konferencja stacjonarna

Udział w Konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med.

Magdalena Figlerowicz

 

Program

w

13:00 – 13:50 Rejestracja uczestników

13:50 – 14:00 Otwarcie Konferencjiprof. Magdalena Figlerowicz

14:00 – 14:30 Prawo rodzica do informacji
– dr n. med. Krzysztof Kordel – przewodniczący Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

14:30 – 16:20 Sesja 1. Styl życia – zagrożenia

14:30 – 14:50 Stymulanty i depresanty – nowe zagrożenia dla młodzieży
– dr n. med. Eryk Matuszkiewicz

14:50 – 15:10 Profilaktyka zakażenia HIV w różnych grupach wiekowych – dr hab. Katarzyna Mazur-Melewska

15:10 – 15:30 Wpływ stylu życia na funkcjonowanie wątroby u dzieci – prof.  Anna Mania

15:30 – 15:50 Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – kiedy pediatra powinien zlecić konsultację
neurochirurgiczną – dr Natalia Retkowska-Tomaszewska

15:50 – 16:05 Dyskusja

w

16:05 – 17:15 Sesja 2. Ruch w zdrowiu i chorobie

16:05 – 16:25 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – nadzieje, zagrożenia – dr Grzegorz Biegański

16:25– 16:45 Dziecko z cukrzycą typu 1 i jego marzenia o karierze sportowej – dr hab. Andrzej
Gawrecki

16:45 – 17:00 Udary mózgu u dzieci – przyczyny, wczesna diagnostyka – dr n. med. Justyna Frąszczak

17:00 – 17:15 Dyskusja

17:15 – 17:35 PRZERWA KAWOWA

w

17:35 – 18:50 Sesja 3. Dieta

17:35– 17:55 Niedoceniana terapia – aktywność u dzieci z chorobą otyłościową – dr n. med. Bogda Skowrońska

17:55 – 18:15 Zastosowanie terapii tańcem w medycynie – dr Maria Skommer

18:15 – 18:35 Cechy bezpiecznego probiotyku na przykładzie Lp299v – prof. Wojciech Cichy

18:35 – 18:50 Dyskusja

18:50 – 19:00 Podsumowanie konferencji

w

09:00 – 10:40 Sesja 4. Zmiany klimatyczne

09:00 – 09:20 Astma a zmiany klimatu – dr hab. Irena Wojsyk – Banaszak

09:20 – 09:40 Leczenie biologiczne AZS dupilumabem – jaki pacjent może
być zakwalifikowany do leczenia dupilumabem? – dr hab. Paulina Sobkowiak

wykład sponsorowany

09:40 – 10:00 Zmiany klimatyczne a zdrowie dzieci – prof. Magdalena Figlerowicz

10:00 – 10:20 Gruźlica u dzieci – na podstawie przypadków – dr n. med. Agnieszka Cwalińska

10:20 – 10:35 Dyskusja

10:35 – 10:55 PRZERWA KAWOWA

w

10:55– 12:10 Sesja 5. Varia

10:55 – 11:15 Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u pacjentów w wieku rozwojowym –prof. Karolina Gerreth

11:15 – 11:35 Sukces terapii genowej w SMA – dr n. med. Paweł Kemnitz

wykład sponsorowany

11:35 – 11:55 Rekomendacje dotyczące używania przez dzieci i ich rodziców urządzeń cyfrowych – dr Magdalena Roszak

11:55 – 12:10 Dyskusja

 

12:10– 12:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Regulamin

REGULAMIN Konferencji: „WIELKOPOLSKIE FORUM PEDIATRII “, 12-13 kwietnia 2024

Postanowienia ogólne

Organizatorem „WIELKOPOLSKIE FORUM PEDIATRII “, która odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2024 (dalej: „Konferencja”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:

 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji

2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

Kontakt

Maciej Lipiński

502 680 115

m.lipinski@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

Marta Borowska

533 342 797

m.borowska@90consulting.pl