IV Konferencja Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

MOŻLIWOŚCI I PROBLEMY REHABILITACJI OSÓB ZE SCHORZENIAMI UKŁADU NERWOWEGO

przy współpracy z:

Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

22-23 marca 2024

Konferencja bezpłatna

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

(budynek Kliniki Psychiatrii Sądowej)
ul. Jana III Sobieskiego 9 | Warszawa

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu własnym oraz grona Wykładowców mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na IV Konferencję Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – MOŻLIWOŚCI I PROBLEMY REHABILITACJI OSÓB ZE SCHORZENIAMI UKŁADU NERWOWEGO, która odbędzie się w terminie 22-23 marca 2024

Po raz pierwszy spotkamy się osobiście – konferencja stacjonarna.

Udział w konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Zapraszamy do udziału!

Rok 2024 jest w Polskim Towarzystwie Neurologicznym rokiem wyborczym, dlatego też w czasie konferencji odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze celem przedstawienia sprawozdania z działalności Sekcji Neurorehabilitacji w ostatnich latach oraz wyboru nowych władz Sekcji na kolejną kadencję.

Jednocześnie przypominam, że prawa wyborcze posiadają aktywni członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, tj. członkowie z opłaconymi składkami za rok 2024.

Do zobaczenia już wkrótce!

Iwona Sarzyńska-Długosz

Przewodnicząca Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

KOMITET NAUKOWY

WYKŁADOWCY

Przewodnicząca:
Iwona Sarzyńska-Długosz

Członkowie:
Bożena Kłysz
Beata Łabuz-Roszak
Elżbieta Miller
Iwona Rotter
Jarosław Szczygieł
Jacek Zaborski

 • Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • Dr n. med. Jarosław Szczygieł
 • Dr hab. n. med., prof. UO Beata Łabuz-Roszak
 • Dr n. med. Bożena Kłysz
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Rotter
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska-Gieracha

PROGRAM

Piątek, 22 marca 2024

13:30 – 15:00  WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

Warsztat nr 1
Zastosowanie kolagenu w zespołach bólowych
– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

warsztat sponsorowany

BRAK WOLNYCH MIEJSC.
*liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń

 Warsztat nr 2
Imersyjna terapia wirtualna jako metoda wspomagająca powrót do zdrowia po udarze mózgu
– prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha

warsztat sponsorowany

BRAK WOLNYCH MIEJSC
*liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń

15:15 – 15:20 Otwarcie Konferencji
– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 

15:20-17:10 SESJA I: VARIA

15:20-15:40 Zastosowanie witamin w z grupy B w rehabilitacji neurologicznej – aktualne wytyczne
– dr n. med. Jarosław Szczygieł

15:40-16:00 Neurostymulacja w rehabilitacji kognitywnej: terapia czy eksperyment?
– dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska

16:00-16:20 Terapia zajęciowa – niedoceniana metoda terapii
– dr n. med. Bożena Kłysz

16:20-16:40 Jak organizować opiekę i rehabilitację pacjenta z zespołem otępiennym?
– prof. dr hab. n. med. Józef Opara

16:40-17:00 Miopatia/neuropatia stanu ciężkiego – jak optymalnie prowadzić terapię?
– prof. dr hab. n. med. Iwona Rotter

 17:00-17:10 Dyskusja

17:10-17:25 Przerwa kawowa

17:25-19:00 SESJA II: JAK RADZIĆ SOBIE Z BÓLEM PODCZAS REHABILITACJI?

17:25-17:45 Wytyczne postępowania przeciwbólowego w bólu neuropatycznym
dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

17:45-18:05 Kannabinoidy w bólu podczas rehabilitacji – kiedy i jak rozpoczynać terapię?
dr n. med. Jacek Zaborski

18:05-18:30 Kriokomora vs. „morsowanie” w zwalczaniu bólu
– prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

18:30-18:50 Zasady postępowania rehabilitacji w nerwogennej dysfunkcji dolnych dróg moczowych
– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
warsztat sponsorowany

 18:50-19:00 Dyskusja

19:00 Zakończenie I dnia konferencji

19:00 – 20:00 – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Sobota, 23 marca 2024

09:00-09:05 Otwarcie II dnia konferencja wraz z przekazaniem kierownictwa nad Sekcją

09:05-10:35 SESJA III: SPASTYCZNOŚĆ – DOSTĘPNE METODY TERAPEUTYCZNE

09:05-09:25 Postępowanie fizjoterapeutyczne w spastyczności
– prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

09:25-09:45 Doustne leki miorelaksacyjne – kiedy warto je stosować?
– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

09:45-10:05 Program B.57 po ostatnich zmianach – na co zwrócić szczególną uwagę?
– dr n. med. Bożena Kłysz

10:05-10:25 Leczenie spastyczności za pomocą pompy baklofenowej u dorosłych – nowe wytyczne
– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

10:25-10:35 Dyskusja

10:35-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 SESJA IV: PROBLEMY WCZESNEJ REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU

11:00-11:20 Zaburzenia snu a udar mózgu
– prof. dr hab. n. med. Iwona Rotter

11:20-11:40 Wtórna profilaktyka udaru w fazie podostrej na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej – co nowego?
dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak prof. UO

11:40-12:00 Zaburzenia świadomości i zachowania po udarze mózgu – jak skutecznie leczyć aby nie zaburzać procesu rehabilitacji
– dr n. med. Jarosław Szczygieł

12:00-12:20 Wsparcie farmakologiczne rehabilitacji po udarze mózgu
– prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

12:20-12:30 Dyskusja

12:30-12:45 Uwagi końcowe, plany prac Sekcji Neurorehabilitacji, zakończenie Konferencji

12:45-13:15 Przerwa kawowa

13:15-16:45 WARSZTATY RÓWNOLEGŁE – warsztat sponsorowane

Warsztat nr 3
Toksyna botulinowa w spastyczności o różnej etiologii – początkujący
– dr n. med. Bożena Kłysz
warsztat pod patronatem:
   

BRAK WOLNYCH MIEJSC.
*liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń

Warsztat nr 4
Toksyna botulinowa w spastyczności o różnej etiologii – zaawansowani
– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
warsztat pod patronatem:
  

BRAK WOLNYCH MIEJSC.
*liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

SPONSORZY

Złoty Partner

 

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner

Kontakt:

Patryk Brzozowski

+48 731 009 889
p.brzozowski@90consulting.pl

Kontakt dla Firm:

Agnieszka Kostrzewska – Jałbrzykowska

+48 570 227 116
a.kostrzewska@90consulting.pl

REGULAMIN: Konferencji Neurorehabilitacja jako kluczowy składnik leczenia schorzeń układu nerwowego

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja zwany dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

 • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
 • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2023 r.