Miopatie zapalne na warsztacie

Inflammatory myopathies at the workshop

10-11 maja 2024

Warsztat stacjonarny

The LOOM Hotel

ul. Ogrodowa 21 | Łódź

REJESTRACJA

Udział bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział nie obejmuje noclegu.

Noclegi

Dla uczestników Warsztatów dokonujących rezerwacji indywidualnie, mamy przygotowane specjalną cenę pokoi w terminie 10/11.05.2024 w The LOOM Hotel (miejsce warsztatów):

– pokój 1 os. – 442 zł brutto/doba

Rezerwacji na hasło: WARSZTATY REUMATOLOGICZNE można dokonywać pisząc e-maila na: recepcja@loom.com.pl oraz telefonicznie: 42 235 34 70

Warsztat jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271). Wykłady sponsorowane są przeznaczone tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept.

PEDIATRIC RHEUMATOLOGY SECTION OF THE POLISH SOCIETY OF RHEUMATOLOGY

Kierownik Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

Wykładowcy:

dr n. med. Małgorzata Biernacka-Zielińska

dr Małgorzata Gdak

dr Katarzyna Kapten

dr Wojciech Kmiecik

dr n. med. Katarzyna Kobusińska

prof. Aleksandra Lesiak

prof. Joanna Lipińska

prof. Violetta Opoka-Winiarska

dr n. med. Jacek Postępski

dr n. med. Łukasz Przysło

prof. Angelo Ravelli

dr n. med. Justyna Roszkiewicz

prof. Elżbieta Smolewska

prof. Wadim Wojciechowski

prof. Zbigniew Żuber

Program spotkania

COURSE PROGRAMME

DZIEŃ 1- 10 maja 2024

DAY 1 – 10th May 2024

 14:00 – 14:20 Rozpoczęcie kursu i wprowadzenie / Course opening and Introduction

prof. Elżbieta Smolewska
prof. Violetta Opoka-Winiarska

14:20-16:40 Sesja1/Session 1

Miopatie zapalne u dzieci- wstęp/Inflammatory myopaties in children (IIM)- introduction

14:20-14:40 Miopatie w wieku rozwojowym – pułapki diagnostyczne/ Myopathies in the developmental age- diagnostic pitfalls – prof. Elżbieta Smolewska

14:40-15:00 Klasyfikacja i epidemiologia miopatii zapalnych/Classification and epidemiology of IIM – prof. Zbigniew Żuber

15:00-15:20 Manifestacje skórne i narzędzia do oceny zmian skórnych i mięśniowych /Measurement tools in Juvenile Dermatomyositis – prof. Aleksandra Lesiak

15:20-15:40 Manifestacje mięśniowe i narzędzia do oceny zmian w DM/Measurement tools in Juvenile Dermatomyositis – dr n.med. Łukasz Przysło

15:40-16:00 Kryteria klasyfikacyjne dla młodzieńczych miopatii zapalnych – prof. Violetta Opoka-Winiarska

16:20-16:40 Terapia T2T w idiopatycznych miopatiach zapalnych /Treat-to-target approach on IIM
– prof. Angelo Ravelli

16:40-17:00 PRZERWA KAWOWA/COFFEE-BREAK

17:00-18:30 Sesja2/Session 2

Diagnostyka/Diagnostics

17:00-17:20 Patomechanizm idiopatycznych miopatii zapalnych /Pathomechanism of IIM

– prof. Violetta Opoka-Winiarska

17:20-17:40 Przeciwciała diagnostyczne i rokownicze/Diagnostic and prognostic antibodies  in IIM. Interpretacja przeciwciał specyficznych dla zapalenia mięśni/Interpretation of Myositis Specific Antibodies – dr n.med. Justyna Roszkiewicz

17:40-18:00 Znaczenie USG w ocenie zapalenia mięśni/ The importance of ultrasound in the assessment of myositis – prof. Joanna Lipińska

18:00-18:20 Rola MRI w diagnostyce IIM/ The role of MRI in diagnosis of IIM- prof. Wadim Wojciechowski 

18:20-18:30 PODSUMOWANIE/CONCLUSIONS OF THE DAY

DZIEŃ 2 – 11 maja 2024

DAY 2 – 11th May 202

09:00-11:30 Sesja 3/Session 3

Zastosowanie skal aktywności choroby/Disease activity scores application

09:00-09:20 Skala MMT8 i MMT3/Manual Muscle Testing (MMT8 and MMT3) and Childhood Myositis Assessment – dr n. med. Katarzyna Kobusińska

09:20-09:40 Zajęcie skóry w DM/ Skin involvement in DM – dr n. med. Justyna Roszkiewicz

09:40-10:00 Zajęcie mięśni w DM/Muscle involvement in DM – dr n. med. Jacek Postępski

10:00-11:30 Ćwiczenia praktyczne w grupach/Exercise training in JDM – dr n.med. Jacek Postępski/ dr n. med. Katarzyna Kobusińska

11:30-12:00 COFFEE-BREAK

12:00-13:40 Session 4

Powikłania choroby i postępy w leczeniu/Complications of IIM and progress in treatment

12:00-12:20 Ocena następstw choroby w młodzieńczym zapaleniu skórno-mięśniowym/Outcome measures in JDM – prof. Angelo Ravelli

12:20-12:40 Zajęcie płuc/ Lung involvement in IIM – prof. Violetta Opoka-Winiarska

12:40-13:00 Wapnica- diagnostyka i leczenie/Calcinosis management – prof. Zbigniew Żuber

13:00-13:20 Aktualne i przyszłe możliwości terapii IIM/ Current and future treatment perspective – prof. Elżbieta Smolewska

13:20-13:40 Przypadek kliniczny 1/Clinical Case 1 – dr n.med. Małgorzata Biernacka-Zielińska (Łódź)

13:40-14:40 PRZERWA OBIADOWA/LUNCH

14:40-16:10 Session 5

Prezentacja przypadków klinicznych/Clinical cases presentation

14:40-15:00 Następstwa długofalowe miopatii zapalnych/Long-term outcomes in IIM – prof. Elżbieta Smolewska

15:00-15:20 Przypadek kliniczny 2/Clinical Case 2- dr Małgorzata Gdak (Lublin)

15:20-15:40 Przypadek kliniczny 3/Clinical Case 3- dr Katarzyna Kapten (Łódź)

15:40-16:00 Przypadek kliniczny 4/Clinical Case 4- dr Wojciech Kmiecik (Kraków)

16:00-16:10 Dyskusja

16:10-16:30 PODSUMOWANIE KURSU/EVALUATION OF THE COURSE AND CLOSING REMARKS

Prof. Violetta Opoka-Winiarska
Prof. Elżbieta Smolewska

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499)

SPONSORZY

REGULAMIN

REGULAMIN Warsztatu: Miopatie zapalne na warsztacie | 10-11 maja 2024

Postanowienia ogólne

Organizatorem Warsztatu: Miopatie zapalne na warsztacie, który odbędzie się w dniach 10-11 maja 2024  roku (dalej: „Warsztat”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Warsztat odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Warsztacie mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Warsztatu.
 3. W ramach Warsztatu odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Warsztatu.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Warsztacie są łącznie:
 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: na stronie internetowej Warsztatu
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Warsztatu
 • uiszczenie opłaty za udział w Warsztacie zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.
 1. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Warsztacie (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Warsztacie.
  3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Warsztacie nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Warsztacie bez zwrotu opłaty za udział w Warsztacie.

Rezygnacja

 1. Pisemną rezygnację z udziału w Warsztacie prosimy zgłosić mailem na adres:biuro@90consulting.pl.
  2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników warsztatu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
  2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
  3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

 1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztaciei, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Warsztatu.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztacie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatu.
  7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatem, jak również w miejscach zakwaterowania.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

Kontakt

Agnieszka Woźniak

790 770 404

ma.wozniak@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

Marta Borowska

533 342 797

m.borowska@90consulting.pl