DR-WOM

WARSZTATY OBRAZOWANIA MIKROKRĄŻENIA
W UKŁADOWYCH CHOROBACH TKANKI ŁĄCZNEJ

18-19 kwietnia 2024

Nasz Lekarz Medicover
Ul. Batorego 18-22 | Toruń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Warsztacie.

 

18-19 kwietnia 2024

Warsztat stacjonarny

Nasz Lekarz Medicover

ul. Batorego 18-22 | Toruń

k

REJESTRACJA

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komitety

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

Prof. dr hab. Sławomir Jeka

Dr hab. Ewa Wielosz, prof. UM

Dr n.med. Ewa Morgiel

Lek. Magdalena Banaszek-Mućka

Dr Agnieszka Kęsiak

Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Dr hab. Adriana Polańska

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Sławomir Jeka

Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

Dr hab. Ewa Wielosz, prof. UM

Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Dr hab. Adriana Polańska

Program

Czwartek, 18.04.2024

Nasz Lekarz Medicover
Ul. Batorego 18-22 | Toruń

13:00 – 14:00 Rejestracja uczestników
14:00 – 14:15 Otwarcie warsztatów
Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Prof. dr hab. Sławomir Jeka, Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

14:15 – 14:50 Badanie kapilaroskopowe– technika badania i standardy oceny
Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

14:50 – 15:10 Kiedy zmiana koloru skóry palców nie jest objawem Raynauda?
Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
15:10 – 18:10 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W 2 GRUPACH: REUMATOLOGICZNEJ I DERMATOLOGICZNEJ

Grupa reumatologiczna – 25 uczestników (5 trenerów)
15:10 16:10 Ćwiczenia praktyczne nr 1a kapilaroskopia – ćwiczenia kursantów na sobie/ badanie wału paznokciowego obu rąk
16:10-16:25 Przerwa kawowa
16:25-17:10 Ćwiczenia praktyczne nr 2a kapilaroskopia – ćwiczenia na pacjentach – kapilaroskopia/ badanie wału paznokciowego obu rąk
17:10-17:55 Ćwiczenia praktyczne nr 2b kapilaroskopia – ćwiczenia na pacjentach – kapilaroskopia
17:55-18:10 Podsumowanie 1. dania kursu

Grupa dermatologiczna – 10 uczestników (2 trenerów)
15:10 16:10 Ćwiczenia praktyczne nr 1b kapilaroskopia/usg – ćwiczenia kursantów na sobie
16:10-16:25 Przerwa kawowa
16:25-17:10 Ćwiczenia praktyczne nr 2b* usg/kapilaroskopia – ćwiczenia na pacjentach – kapilaroskopia / ultrasonografia skóry badanie wału paznokciowego obu rąk
17:10-17:55 Ćwiczenia praktyczne nr 2a* usg/kapilaroskopia – ćwiczenia na pacjentach kapilaroskopia /ultrasonografia
17:55-18:10 Podsumowanie 1. dania kursu

Podsumowanie prof. Violetta Opoka-Winiarska/prof. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

19:00 Kolacja

Piątek, 19.04.2024

Hotelu Bulwar
Bulwar Filadelfijski 18 | Toruń

08:00 – 08:40 Pierwotny i wtórny objaw Raynauda – rozpoznanie, różnicowanie, znaczenie badania kapilaroskopowego
Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

08:40 – 09:20 Twardzina układowa – rozpoznanie, różnicowanie, znaczenie badania kapilaroskopowego
Dr hab. Ewa Wielosz, prof. UM

09:20 – 09:40 Q&A

09:40 – 10:00 Przerwa kawowa

10:00 – 10:40 Wzór twardzinopodobny. Kapilaroskopia we wskazaniach innych niż twardzina układowa. Opisy przypadków.
Dr hab. Adriana Polańska

10:40 – 11:20 Kapilaroskopy – jaki sprzęt wybrać do swojego gabinetu? Jak powinien wyglądać wynik badania kapilaroskopowego?
Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

11:20 – 12:00 Ultrasonografia skóry – technika wykonania, wskazania, interpretacja obrazów.
Dr hab. Adriana Polańska

12:00 – 12:30 Q&A

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:30 Kurs praktyczny
15:30 – 15:45 Podsumowanie:
prof. Ewa Wielosz, dr hab. Adriana Polańska

Sponsorzy

Patronat

Regulamin

REGULAMIN Warsztatu: DR-WOM WARSZTATY OBRAZOWANIA MIKROKRĄŻENIA W UKŁADOWYCH CHOROBACH TKANKI ŁĄCZNEJ | 18-19 kwietnia 2024

Postanowienia ogólne

Organizatorem Warsztatu: DR-WOM WARSZTATY OBRAZOWANIA MIKROKRĄŻENIA W UKŁADOWYCH CHOROBACH TKANKI ŁĄCZNEJ, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024  roku (dalej: „Warsztat”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Warsztat odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Warsztacie mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Warsztatu.
 3. W ramach Warsztatu odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Warsztatu.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Warsztacie są łącznie:

 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: na stronie internetowej Warsztatu
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Warsztatu
 • uiszczenie opłaty za udział w Warsztacie zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.

2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Warsztacie (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Warsztacie.
3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

Kontakt

Agnieszka Woźniak

790 770 404

a.wozniak@90consulting.pl