Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na oficjalne otwarcie Dolnośląskiego Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 w Bibliotece Uniwerytetu Medycznego we Wrocławiu (obok Dziekanatu UM), ul. Karola Marcinkowskiego 2-6 i jest połączone z sesją naukową poświęconą wielokierunkowemu leczeniu pacjentów ze spastycznością po udarze mózgu.

Udział w konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy do udziału!

26 listopada 2022

KONFERENCJA STACJONARNA

Biblioteka UMED

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
WROCŁAW

REJESTRACJA

Udział bezpłatny

PROGRAM

SESJA NAUKOWA
WIELOKIERUNKOWE LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ PO UDARZE MÓZGU

SOBOTA, 26.11.2022

11.00 – 11.15 Powitanie
dr n. med. Katarzyna Mariańska – Ordynator Oddziału Neurologii, WSS J. Gromkowskiego

11.15 – 11.30 Otwarcie konferencji
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski

11.30 – 11.50 Dolnośląskie Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii- kim jesteśmy
dr n. med. Katarzyna Mariańska – Ordynator Oddziału Neurologii

11.50 – 12.20 Aktualne możliwości leczenia pacjentów ze spastycznością po udarze mózgu
– dr n. med. Katarzyna Mariańska, lek. med. Joanna Maciejewska – specjalista neurologii
Oddział Neurologii WSS im. J. Gromkowskiego

12.20 – 12.50 Program leczenia spastyczności po udarze mózgu – kogo warto kierować do leczenia?
dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska Długosz – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie

12.50 – 13.10 Przerwa kawowa

13.10 – 13.30 Uzupełniające leczenie spastyczności z punktu widzenia lekarza specjalisty rehabilitacji – wskazówki praktyczne
dr n. med. Dobrosława Kwiecińska – specjalista rehabilitacji medycznej, Oddział Neurologii WSS J. Gromkowskiego

13.30 – 13.50 Chirurgia w leczeniu spastyczności poudarowej
lek. med. Tobiasz Szajerka – specjalista chirurgii ogólnej, Vratislavia Medica

13.50 -14.10 DCLDiS – po co to wszystko?
lek. med. Ewa Mulek – specjalista neurologii, Oddział Neurologii WSS J. Gromkowskiego

14.30 Lunch i rozmowy kuluarowe

PARTNERZY I PATRONATY

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNERZY KONFERENCJI:

REGULAMIN

REGULAMIN Konferencji “OTWARCIE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM LECZENIA DYSTONII I SPASTYCZNOŚCI

26 listopada 2022 r.

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konferencji “OTWARCIE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM LECZENIA DYSTONII I SPASTYCZNOŚCI”,  która odbędzie się w dniu 26 listopada 2022  roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:
 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
 • na stronie internetowej Konferencji
 • lub na miejscu w dniu wydarzenia
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
   1. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
   2. Koszt przyjazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
   3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

   Reklamacje

   1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
   2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
   3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
   4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
   5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

   Przetwarzanie danych osobowych

   1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
   2. Uczestnik wyraża zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
   3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

   *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

   Uczestnik ma prawo do:

   1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   2. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

   Postanowienia końcowe

   1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
   2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
   3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
   5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
   6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów,
    w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
   7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2022 r.