Home

Rejestracja

Program

Sponsorzy

Regulamin

Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO CHOROBY PARKINSONA I INNYCH ZABURZEŃ RUCHOWYCH
oraz
KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
zapraszają
do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

CHOROBA PARKINSONA
W PRAKTYCE NEUROLOGA

11 grudnia 2021

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

Budynek B, aula B008 (parter)
KRAKÓW

PROGRAM KONFERENCJI

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ BOGUCKI,
prof. dr hab. n. med. MONIKA RUDZIŃSKA-BAR

10.00 – 10.05

Otwarcie konferencji

– prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski,
Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

10.05 – 10.55

SESJA 1 pod patronatem Polpharma
Wybrane zagadnienia z zaburzeń ruchowych
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki

10.05 – 10.25

Różnicowanie zaburzeń ruchowych i napadów padaczkowych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.25 – 10.45

Neuroprotekcyjne działanie aktywności fizycznej i leczenia rehabilitacyjnego w chorobie Parkinsona i parkinsonizmach  – mit czy fakt? – 

Prof. dr hab. med. Iwona Starzyńska-Długosz
Instytut Psychiatri i Neurologii w Warszawie

10.45 – 10.55

Dyskusja

10.55 – 11.45

SESJA 2
Optymalizacja terapii doustnej lewodopą
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar

10.55 – 11.15

Dlaczego lewodopa pozostaje najważniejszym lekiem przeciwparkinsonowskim?

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

11.15 – 11.35

Entakapon w leczeniu choroby Parkinsona w okresie wczesnym i późnym

Prof. dr hab. med. Monika Rudzinska-Bar
Krakowska Akademia im A. Frycza Modrzewskiego

11.35 – 11.45

Dyskusja

11.45 – 11.55

Przerwa

11.55 – 13.45

SESJA 3
Objawy pozaruchowe w chorobie Parkinsona i parkinsonizmach – jak rozpoznać i jak leczyć 
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

11.55 – 12.15

Zespoły otępienne w zespołach parkinsonowskich

Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
Gdański Uniwersytet Medyczny

12.15 – 12.35

Zastosowanie toksyny botulinowej w terapii choroby Parkinsona

Dr hab. n. med. Agata Gajos
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12.35 – 12.55

Objawy neuropsychiatryczne depresja i lęk – wczesny czy późny objaw w chorobie Parkinsona i  zespołach parkinsonowskich

Dr n. med. Anna Depukat
Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

12.55 – 13.15

Ból w zespołach parkinsonowskich

Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Warszawski Uniwersytet medyczny

13.15 – 13.35

Zaburzenia snu jako biomarker choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich

Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW
Uniwersytet Medyczny w Wrocławiu

13.35 – 13.45

Dyskusja 10 min

13.45 

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

REGULAMIN

Konferencja naukowo-szkoleniowa CHOROBA PARKINSONA W PRAKTYCE NEUROLOGA

oraz cykl webinarów ZABURZENIA SNU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem logistycznym Konferencji „CHOROBA PARKINSONA W PRAKTYCE NEUROLOGA” oraz cyklu webinarów „ZABURZENIA SNU”, zwanych dalej „Wydarzeniem/ Wydarzeniami” jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 2. Wydarzenia odbywają się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora. Wydarzenia będą również transmitowane za pośrednictwem serwisu www.90c.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Wydarzenia są bezpłatne.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.90c.pl/neurodegeneracje

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Wydarzenia.
 2. W ramach Wydarzenia odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Wydarzenia.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Wydarzeniu są łącznie:
 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej wydarzenia lub na miejscu w dniu wydarzenia w formie papierowej
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów wydarzenia
 • dostęp do Usługi, transmisji możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari
 • warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.
 1. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Wydarzeniu (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
 2. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Wydarzeniu nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Wydarzeniu.

 

Odpowiedzialność

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

– trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;

– skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;

– skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;

– skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl .
 2. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 

Rezygnacja

Pisemną rezygnację z udziału w Wydarzeniu prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
 2. Uczestnik wyraża zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
 3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

 *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

 1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Wydarzenia.
 2. Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2021 r.

KONTAKT:

e-mail: p.brzozowski@90consulting.pl 
m: +48 731 009 889